Zimbabwe Catholic Shona Songs - Mwari Ngoni Norupfave

Zimbabwe Catholic Shona Songs - Mwari Ngoni NorupfaveZimbabwe Catholic Shona Songs - Mwari Ngoni Norupfave

 

 D31 Mwari Ngoni Norupfave


Mwari ngoni norupfave
Ndadzokera kunewe
Baba ndikudane Baba
Ndini mwana wako

Chorus:


Yesu Mambo ndiregere
Ndokumbira nesimba
Ndinorasa mhaka dzangu
Handichazopamhidza


Namatadzo ndakodzera
Nhamo dzose nokufa
Kutsva misi isingapere
Mumba masatani

Nokutadza ndakarasa
Nhaka yangu yedenga
Kwavangere vachipenya
Vachifara newe

Ona mununuri wangu
Ona chipiyaniso
Wakarovererwa ini
Anofira ini

0 Comments