Zim Catholic Songs - Ndakafara Ndakafara

Zim Catholic Songs - Ndakafara Ndakafara

Ndakafara Ndakafara

M·S/A Ndakafara-a, ndakafara vanhu vachiti kwandiri

VAZI Handeyi kuimba yaTenzi ndiko kunoenda marudzi emhuri dzalsraeri ---

vachindovonga Tenzi sezvaakavaraira

Madetembo:

l.Nokuti ndiko kunotongerwa mhosva ndiko kunogara Mambo achitonga vanhu vake

2.Kumbirirai Yerusarema kuti rive norugare vanokuda ngavabudirire

3.Runyararo ngaruve norusvingo rwako norugare ngaruve-mumizinda yako

4.Pamusana pehama dzangu neshamwari dzangu ndinoti rugare ngaruve mukati mako

S.Ndinokunamatira kuti ubudirire pamusana peimba yaTenzi Mwari wedu

Chorus:

SIA --- Tsoka dzedu dzatsika mumazambara ako iwe,

iwe Yerusarema guta rakadzorerwa runako norugare,

iwe Yerusarema guta rakadzorerwa,

ndafaraha tsoka dzedu dzatsika

B Saka zvino --- dzatsika mumazambara ako iwe Yerusarema guta rakadzorerwa runako norugare,

Yerusarema, guta rakadzorerwa ndafaraha tsoka dzedu dzatsika
0 Comments