Zimbabwe Catholic Shona Songs - Mangwanani Namanheru

Zimbabwe Catholic Shona Songs - Mangwanani Namanheru

Zimbabwe Catholic Shona Songs - Mangwanani Namanheru


Verses: Mangwanani  Namanheru (398) – A. Mupfuti


M: S Mangwanani --- Mangwanani namanheru-u
A Mangwanani --- Mangwanani-i namanheru-u
B Mangwanani namanheru-hu
T Mangwanani namanheru-uChorus:


S/A Mangwanani namanheru-u ndiyeukeYeso Mwoyo waYeso ndiyeuke x2
Kwaziwai mwoyo waYeso ndiyeuke Yeso Mwoyo waYeso ndiyeuke x2

B Mangwanani namanheru-hu kwaziwayi-hi mwoyo waYeso x2. Kwaziwai
mwoyo waYeso ndiyeuke-he mwoyo waYeso x2

T Mangwanani namanheru-huhu kwaziwai yeso-o, Yeso ndiyeike-hehe
ndiyeuke Yeso, Yeso ndiyeuke-he yeso x2

Kwaziwai moyo waYeso-ho ndiyeuke Yeso, Yeso ndiyeuke-e-he ndiyeuke
Yeso, Yeso ndiyeuke-he Yeso-o x2
Madetembo:


1. Pfungwa manzwi namabasa ndinozvipa kunemi ndinozvipa kunemi.
S/A/T Mwoyo waYeso

2. Ndinotambudzika pasi ndibatsirei negirasiya,ndibatsirei
negirasiya, kwaziwayi mwoyo waYeso, Yeso ndiyeuke

3. Muurombo hwangu hwose, ndinofara munemi, ndinofara munemi.
S/A/T Mwoyo waYeso

4. Murupenyu nomukufa-a ndiri wenyu muponesi kwaziwai mwoyo
waYeso,Yeso ndiyeuke

B Kwaziwai mwoyo waYeso --- ndiyeuke Yeso, mwoyo wayeso ndiyeuke
ndiyeuke Yeso-o x2

S/A Ndiyeuke --- ndiyeuke-e ndiyeuke-e Yeso x2

T Mwoyo waYeso --- mwoyo waYeso ndiyeuke-e, ndiyeuke Yeso-o x2

0 Comments