Zimbabwe Catholic Shona Songs Onai Taungana Pano

Zimbabwe Catholic Shona Songs Onai Taungana Pano
Zimbabwe Catholic Shona Songs Onai Taungana Pano

Onai Taungana Pano - A.R Augusto

M· SIA Onai taungana pano isu vana venyu
V SIA Mune tsitsi Nyadenga muridzi wepasii --- kuzoperekedza mwana wenyu nokurnusvitsa muregerereiwo zvose zvaakuta-adzirai muchimupinza mumusha wenyu worufaro
B Mwari Baba Nyadenga muridzi wapasi taunganaa mwana wenyu nokurnusvitsa kwamuuri --- zvose zvaakakutadzirai muchimupinza mumusha wenyu worufaro
Part 1: Madetembo:

l.Ndimi mamudaidza ndimi mamubvisa matiri
2. Kusave nekumwe kwaanganogara asi panemi ndimi mamubvisa matiri
3. Chimugamuchirai acbigara nemi muridzi wake, ndimi mamubvisa matiri

Chorus:

SIA Munzwireiwo tsitsi musamutongee, musamurangewo Mambo mukatiranga sazvatinofanira kuitwa ndiani ndiani angapunyuke

Part 2:
--- Tsitsi musamutonge muine hasha --- Mambo mukatitonga nek:utiranga k:uitwa ndiani -ii angapunyuke

Madetembo:

l.Mukati muronderodze k:utadza kwedu zvichemo zvedu hamungazvinzwi imii
2. Maziso edu azere misodzi misodzi yedu mungaishaire hanya imii
3. Mwari moyo wenyu moyo wenyu uzere tsitsi imii

Chorus:

SIA Kudaro Baba-a mwana wenyu mumusha wenyu-u worufaroo nok:ufara-a hama dzitateguru ake ose nehama dzakee hama dzake, dzose
B --- Chipinzaai --- mumushawenyu -u agogara navasande vase namadzitateguru ake ose nehama dzake hama dzake dzose

0 Comments