Zimbabwe Catholic Shona Songs - Ndiwe Mukuru

Zimbabwe Catholic Shona Songs - Ndiwe Mukuru

Zimbabwe Catholic Shona Songs - Ndiwe Mukuru


M:S Ndiwe
V:All: Ndiwe mukuru
M:S Ndiwe
V:All: Ndiwe wamasimba ndiwe usina mugumo, ndiwe usina mugumo.

Madetombo
1.  Imi Mwari wedu munofanira kukudzwa nembiri
2.  Tarisai mumakore meso ose  achazomuonai.
3.  Imi makasika zvose zvose zvakasikwa nokuda kwedu  

0 Comments