Zimbabwe Catholic Shona Songs - Havasiri Vose Vachapinda Muhushe

Zimbabwe Catholic Shona Songs - Havasiri Vose Vachapinda MuhusheZimbabwe Catholic Shona Songs - Havasiri Vose Vachapinda Muhushe


Havasiri Vose Vachapinda Muhushe – D. Jakachira


M: S/A Havasiri vose vachapinda muhushe
V: S/A Havasiri vose vanondidaidza vachiti: Nhai Tenzi, ko --- nhai Tenzi-hi nhai

Tenzi vachapinda mu-hu-she --- Asi avo chete, vanoita kuda kwaBaba
vangu, vari kudenga --- vari kudenga, vachapinda mu-hu-she.

B: Havasiri vose vanondidaidza vachiti: Nhai Tenzi-mi, nhai Tenzi. Ko nhai
Tenzi vachapinda mu-hushe hwokudenga. Asi avo chete, vanoita kuda
kwaBaba vangu --- vari kudenga, Baba vari kudenga, vachapinda
muhushe.

Madetembo:


1. Pazuva iroro vanhu vazhinji vachati, takaparidza muzita renyu; asi Tenzi achavati:

2. Vamwe vachati, Tenzi takadzingawo mashavi nezita renyu; asi Tenzi achavati:

3. Vamwe vachati nhai Tenzi nhai Tenzi, takaita ma-basa makuru anoshamisa; asi Tenzi achavati:

Chorus:


B Ibvai pano imi vaiti vezvakaipa, ibvai pano-ho, handina, ha-ndina,
handina kumboku-zi-va-hi
S/A --- Ibvai pano --- vaiti vezvakaipa, ibvai pano-ho, handina kumbokuzivai,
handina kumbokuzivai

0 Comments